STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN    Elke annulering van gemaakte afspraken moet tenminste 48 uur op voorhand door de klant worden meegedeeld, mocht dit niet het geval zijn dan zal elke geannuleerde afspraak aan de normale prijs worden verrekend, uitgezonderd in het kader van loopbaancoaching in het stelsel van de VDAB loopbaancheques.

 1. Onze projectoffertes zijn geldig voor een periode van 1 maand
 2. Shape your future bv zal alle in de context van een project bekomen gegevens of documenten als strikt vertrouwelijk beschouwen.  Wij stellen het op prijs indien u onze aanpak en werkmethodes op dezelfde manier behandelt.
 3. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen, tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven op de factuur of de offerte.  
 4. In geval van projecten die meer dan 10 mandagen omvatten, gebeurt de facturatie als volgt: bij de aanvang van het project wordt 30 % van de totaalsom gefactureerd, naargelang het project vordert worden twee schijven van 30 % gefactureerd en de resterende 10 % bij afsluiting van het project.   
 5. In geval van niet-betaling op de vervaldatum behoudt Shape your future bv zich het recht voor om een forfaitaire intrest van 10% van het nog verschuldigde bedrag te vragen. Shape your future bv is gerechtigd om elke levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten in geval van betalingsachterstand.
 6. Indien een betaling meer dan zestig (60) dagen na de vervaldatum nog niet is voldaan, behoudt Shape your future bv zich het recht voor een incassobureau in te schakelen. Alle gerechtskosten zijn voor rekening van de klant.
 7. Shape your future bv verbindt zich ertoe haar best te doen om de prestaties tijdig en volgens de overeengekomen termijnen te leveren. Geen van haar verplichtingen kan echter worden beschouwd als een resultaatsverplichting. 
 8. Om ontvankelijk te zijn, moet Shape your future bv binnen 8 dagen na de levering van de goederen of de verlening van de diensten op de hoogte worden gebracht van elke vordering door middel van een aangetekende brief naar haar maatschappelijke zetel.
 9. Voor onze dienstverlening en contractuele engagementen is de Belgische wetgeving van toepassing. In geval van betwisting, zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd