Privacy Policy

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Shape your Future ! bv, met bestuurder Eva Lenaerts, met maatschappelijke zetel te 2820 Rijmenam, Streepkensdreef 4, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE 0645.846.190, tel. +32477347305, e-mail eva@shapeyourfuture.be, URL https://www.shapeyourfuture.be,/ hierna genoemd ‘Shape your future'
 
Tenzij anders vermeld, is Eva Lenaerts verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. 
Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren.


1. Persoonsgegevens
We verwerken gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het vragen van informatie, maken van een afspraak, het versturen van een aanvraag, de inschrijving voor een training of de samenwerking die we aangaan. Meer bepaald kan het dan gaan om uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en informatie ivm. facturatiegegevens.
 
Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met onze website door middel van cookies (Google Analytics) en vergelijkbare technologie. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruikersdatabank gekoppeld en worden automatisch na 7 dagen verwijderd.
 
Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.
 
2. Beveiliging en opslag 
Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst ernstig en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden. 
 
We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.
 
De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan, met servers buiten de Europese Unie, gebeurt de verwerking conform het EU-U.S. Privacy Shield Framework. 
 
De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding naar de verschillende servers. 
 
3. Toegang en transfer aan derden
Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze medewerkers. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.
 
De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals websitebeheer en -hosting, verstrekken van trainingen, verwerking van facturatiegegevens en e-mailcommunicatie, verwerking van de loopbaancheques (VDAB). We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om een inschrijving te voltooien of diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Shape your future.
 
Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.
 
4. Cookies 
Door het gebruik van de website van Shape your future, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden, zoals Google Analytics. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we je door naar onze disclaimer.
Door gebruik te maken van een van de websites, geeft u toestemming om de cookies te installeren.
 
5. Verwerkingsdoeleinden
De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het aanbieden van onze diensten, het beheer en de afhandeling van uw inschrijving of aanvraag (traject- en aanvraagbeheer, facturatie, …) of in het kader van onze samenwerking. Daarnaast willen we de nodige beveiliging & veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. Tenslotte zullen we de gegevens gebruiken om u te (kunnen) informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties. 
 
6. Rechtsgronden
De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw inschrijving of aanvraag te registreren, om u te informeren met nieuwsbrieven en weggevers, om onze diensten en de inhoud van onze trajecten te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren, om u op de hoogte te stellen van software-updates of voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden. 
Deze Privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven. 
 
7. Bewaarperiode
Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt gedurende 24 maanden bewaard worden. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard, opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen of de vereisten die VDAB stelt in het kader van loopbaancoaching met VDAB loopbaancheques. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen. 
 
8. Rechten en klachten van de gebruiker 
Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens en kan u ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens te laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. 
 
Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profilering).
 
Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
 
Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ons te informeren per e-mail aan eva@shapeyourfuture.be.
Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan https://eva@shapeyourfuture.be/
 
Een officiële klacht kan u indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email:commission@privacycommission.be.
 
9. Wijzigingen Privacyverklaring
Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in de webshop en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruikt en beschermt.

10. Contact 
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacybeleid, kunt u terecht bij eva@shapeyourfuture.be
 
 
Shape your Future ! bv – Streepkensdreef 4 – 2820 Rijmenam